Veranstaltungstyp Yoga

Mai

10mai05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

10mai18:3020:00Kundalini Yoga mit Gertrud Sandesh Kaur18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

10mai20:1521:45Kundalini Yoga mit Atma20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Yoga

11mai05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

11mai10:0011:30Kundalini Yoga mit Mônica Jai Gobinde10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

11mai16:3018:00Kundalini Yoga mit Simran Kaur16:30 - 18:00 Veranstaltungstyp:Yoga

11mai18:3020:00Kundalini Yoga für Einsteiger18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

12mai05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

12mai10:0011:30Kundalini Yoga für Frauen mit Luisa10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

12mai18:3020:00Kundalini Yoga mit Fabiola Guru Kirn Kaur18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

12mai20:1521:45Kundalini Yoga mit Kai20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Meditation,Yoga

13mai05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

13mai10:0011:30Kundalini Yoga mit Kerstin10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

13mai14:3016:00Kundalini Yoga auf dem Stuhl mit Nora Kirinsukh Kaur14:30 - 16:00 Veranstaltungstyp:Yoga

13mai16:3018:00Kundalini Yoga mit Indra Kaur16:30 - 18:00 Veranstaltungstyp:Yoga

13mai18:3020:00Kundalini Yoga mit Eva Siri Devta Kaur18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

13mai20:1521:45Kundalini Yoga mit Daniela Haridev Kaur20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Yoga

14mai05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

14mai10:0011:30Kundalini Yoga mit Mauricio10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

14mai18:3020:00Yoga für die innere Stille mit Sat Sewak Singh18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

14mai20:1521:45Shakti Dance20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Yoga

15mai05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

16mai05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

17mai05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

17mai18:3020:00Kundalini Yoga mit Gertrud Sandesh Kaur18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

17mai20:1521:45Kundalini Yoga mit Atma20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Yoga

18mai05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

18mai10:0011:30Kundalini Yoga mit Mônica Jai Gobinde10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

18mai16:3018:00Kundalini Yoga mit Simran Kaur16:30 - 18:00 Veranstaltungstyp:Yoga

18mai18:3020:00Kundalini Yoga für Einsteiger18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

19mai05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

19mai10:0011:30Kundalini Yoga für Frauen mit Luisa10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

19mai18:3020:00Kundalini Yoga mit Fabiola Guru Kirn Kaur18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

19mai20:1521:45Kundalini Yoga mit Kai20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Meditation,Yoga

20mai05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

20mai10:0011:30Kundalini Yoga mit Kerstin10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

20mai14:3016:00Kundalini Yoga auf dem Stuhl mit Nora Kirinsukh Kaur14:30 - 16:00 Veranstaltungstyp:Yoga

20mai16:3018:00Kundalini Yoga mit Indra Kaur16:30 - 18:00 Veranstaltungstyp:Yoga

20mai18:3020:00Kundalini Yoga mit Eva Siri Devta Kaur18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

20mai20:1521:45Kundalini Yoga mit Daniela Haridev Kaur20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Yoga

21mai05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

21mai10:0011:30Kundalini Yoga mit Mauricio10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

21mai18:3020:00Yoga für die innere Stille mit Sat Sewak Singh18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

21mai20:1521:45Shakti Dance20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Yoga

22mai05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

23mai05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

24mai05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

24mai18:3020:00Kundalini Yoga mit Gertrud Sandesh Kaur18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

24mai20:1521:45Kundalini Yoga mit Atma20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Yoga

25mai05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

25mai10:0011:30Kundalini Yoga mit Mônica Jai Gobinde10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

25mai16:3018:00Kundalini Yoga mit Simran Kaur16:30 - 18:00 Veranstaltungstyp:Yoga

25mai18:3020:00Kundalini Yoga für Einsteiger18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

26mai05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

26mai10:0011:30Kundalini Yoga für Frauen mit Luisa10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

26mai18:3020:00Kundalini Yoga mit Fabiola Guru Kirn Kaur18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

26mai20:1521:45Kundalini Yoga mit Kai20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Meditation,Yoga

27mai05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

27mai10:0011:30Kundalini Yoga mit Kerstin10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

27mai14:3016:00Kundalini Yoga auf dem Stuhl mit Nora Kirinsukh Kaur14:30 - 16:00 Veranstaltungstyp:Yoga

27mai16:3018:00Kundalini Yoga mit Indra Kaur16:30 - 18:00 Veranstaltungstyp:Yoga

27mai18:3020:00Kundalini Yoga mit Eva Siri Devta Kaur18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

27mai20:1521:45Kundalini Yoga mit Daniela Haridev Kaur20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Yoga

28mai05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

28mai10:0011:30Kundalini Yoga mit Mauricio10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

28mai18:3020:00Yoga für die innere Stille mit Sat Sewak Singh18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

28mai20:1521:45Shakti Dance20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Yoga

29mai05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

30mai05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

31mai05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

31mai18:3020:00Kundalini Yoga mit Gertrud Sandesh Kaur18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

31mai20:1521:45Kundalini Yoga mit Atma20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Yoga

Juni

01jun05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

01jun10:0011:30Kundalini Yoga mit Mônica Jai Gobinde10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

01jun16:3018:00Kundalini Yoga mit Simran Kaur16:30 - 18:00 Veranstaltungstyp:Yoga

01jun18:3020:00Kundalini Yoga für Einsteiger18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

02jun05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

02jun10:0011:30Kundalini Yoga für Frauen mit Luisa10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

02jun18:3020:00Kundalini Yoga mit Fabiola Guru Kirn Kaur18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

02jun20:1521:45Kundalini Yoga mit Kai20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Meditation,Yoga

03jun05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

03jun10:0011:30Kundalini Yoga mit Kerstin10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

03jun14:3016:00Kundalini Yoga auf dem Stuhl mit Nora Kirinsukh Kaur14:30 - 16:00 Veranstaltungstyp:Yoga

03jun16:3018:00Kundalini Yoga mit Indra Kaur16:30 - 18:00 Veranstaltungstyp:Yoga

03jun18:3020:00Kundalini Yoga mit Eva Siri Devta Kaur18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

03jun20:1521:45Kundalini Yoga mit Daniela Haridev Kaur20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Yoga

04jun05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

04jun10:0011:30Kundalini Yoga mit Mauricio10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

04jun18:3020:00Yoga für die innere Stille mit Sat Sewak Singh18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

04jun20:1521:45Shakti Dance20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Yoga

05jun05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

06jun05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

07jun05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

07jun18:3020:00Kundalini Yoga mit Gertrud Sandesh Kaur18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

07jun20:1521:45Kundalini Yoga mit Atma20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Yoga

08jun05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

08jun10:0011:30Kundalini Yoga mit Mônica Jai Gobinde10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

08jun16:3018:00Kundalini Yoga mit Simran Kaur16:30 - 18:00 Veranstaltungstyp:Yoga

08jun18:3020:00Kundalini Yoga für Einsteiger18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

09jun05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

09jun10:0011:30Kundalini Yoga für Frauen mit Luisa10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

09jun18:3020:00Kundalini Yoga mit Fabiola Guru Kirn Kaur18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

09jun20:1521:45Kundalini Yoga mit Kai20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Meditation,Yoga

10jun05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

10jun10:0011:30Kundalini Yoga mit Kerstin10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

10jun14:3016:00Kundalini Yoga auf dem Stuhl mit Nora Kirinsukh Kaur14:30 - 16:00 Veranstaltungstyp:Yoga

10jun16:3018:00Kundalini Yoga mit Indra Kaur16:30 - 18:00 Veranstaltungstyp:Yoga

10jun18:3020:00Kundalini Yoga mit Eva Siri Devta Kaur18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

10jun20:1521:45Kundalini Yoga mit Daniela Haridev Kaur20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Yoga

11jun05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

11jun10:0011:30Kundalini Yoga mit Mauricio10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

11jun18:3020:00Yoga für die innere Stille mit Sat Sewak Singh18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

11jun20:1521:45Shakti Dance20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Yoga

12jun05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

13jun05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

14jun05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

14jun18:3020:00Kundalini Yoga mit Gertrud Sandesh Kaur18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

14jun20:1521:45Kundalini Yoga mit Atma20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Yoga

15jun05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

15jun10:0011:30Kundalini Yoga mit Mônica Jai Gobinde10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

15jun16:3018:00Kundalini Yoga mit Simran Kaur16:30 - 18:00 Veranstaltungstyp:Yoga

15jun18:3020:00Kundalini Yoga für Einsteiger18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

16jun05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

16jun10:0011:30Kundalini Yoga für Frauen mit Luisa10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

16jun18:3020:00Kundalini Yoga mit Fabiola Guru Kirn Kaur18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

16jun20:1521:45Kundalini Yoga mit Kai20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Meditation,Yoga

17jun05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

17jun10:0011:30Kundalini Yoga mit Kerstin10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

17jun14:3016:00Kundalini Yoga auf dem Stuhl mit Nora Kirinsukh Kaur14:30 - 16:00 Veranstaltungstyp:Yoga

17jun16:3018:00Kundalini Yoga mit Indra Kaur16:30 - 18:00 Veranstaltungstyp:Yoga

17jun18:3020:00Kundalini Yoga mit Eva Siri Devta Kaur18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

17jun20:1521:45Kundalini Yoga mit Daniela Haridev Kaur20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Yoga

18jun05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

18jun10:0011:30Kundalini Yoga mit Mauricio10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

18jun18:3020:00Yoga für die innere Stille mit Sat Sewak Singh18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

18jun20:1521:45Shakti Dance20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Yoga

19jun05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

20jun05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

21jun05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

21jun18:3020:00Kundalini Yoga mit Gertrud Sandesh Kaur18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

21jun20:1521:45Kundalini Yoga mit Atma20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Yoga

22jun05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

22jun10:0011:30Kundalini Yoga mit Mônica Jai Gobinde10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

22jun16:3018:00Kundalini Yoga mit Simran Kaur16:30 - 18:00 Veranstaltungstyp:Yoga

22jun18:3020:00Kundalini Yoga für Einsteiger18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

23jun05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

23jun10:0011:30Kundalini Yoga für Frauen mit Luisa10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

23jun18:3020:00Kundalini Yoga mit Fabiola Guru Kirn Kaur18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

23jun20:1521:45Kundalini Yoga mit Kai20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Meditation,Yoga

24jun05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

24jun10:0011:30Kundalini Yoga mit Kerstin10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

24jun14:3016:00Kundalini Yoga auf dem Stuhl mit Nora Kirinsukh Kaur14:30 - 16:00 Veranstaltungstyp:Yoga

24jun16:3018:00Kundalini Yoga mit Indra Kaur16:30 - 18:00 Veranstaltungstyp:Yoga

24jun18:3020:00Kundalini Yoga mit Eva Siri Devta Kaur18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

24jun20:1521:45Kundalini Yoga mit Daniela Haridev Kaur20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Yoga

25jun05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

25jun10:0011:30Kundalini Yoga mit Mauricio10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

25jun18:3020:00Yoga für die innere Stille mit Sat Sewak Singh18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

25jun20:1521:45Shakti Dance20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Yoga

26jun05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

27jun05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

28jun05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

28jun18:3020:00Kundalini Yoga mit Gertrud Sandesh Kaur18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

28jun20:1521:45Kundalini Yoga mit Atma20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Yoga

29jun05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

29jun10:0011:30Kundalini Yoga mit Mônica Jai Gobinde10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

29jun16:3018:00Kundalini Yoga mit Simran Kaur16:30 - 18:00 Veranstaltungstyp:Yoga

29jun18:3020:00Kundalini Yoga für Einsteiger18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

30jun05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

30jun10:0011:30Kundalini Yoga für Frauen mit Luisa10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

30jun18:3020:00Kundalini Yoga mit Fabiola Guru Kirn Kaur18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

30jun20:1521:45Kundalini Yoga mit Kai20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Meditation,Yoga

Juli

01jul05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

01jul10:0011:30Kundalini Yoga mit Kerstin10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

01jul14:3016:00Kundalini Yoga auf dem Stuhl mit Nora Kirinsukh Kaur14:30 - 16:00 Veranstaltungstyp:Yoga

01jul16:3018:00Kundalini Yoga mit Indra Kaur16:30 - 18:00 Veranstaltungstyp:Yoga

01jul18:3020:00Kundalini Yoga mit Eva Siri Devta Kaur18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

01jul20:1521:45Kundalini Yoga mit Daniela Haridev Kaur20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Yoga

02jul05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

02jul10:0011:30Kundalini Yoga mit Mauricio10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

02jul18:3020:00Yoga für die innere Stille mit Sat Sewak Singh18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

02jul20:1521:45Shakti Dance20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Yoga

03jul05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

04jul05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

05jul05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

05jul18:3020:00Kundalini Yoga mit Gertrud Sandesh Kaur18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

05jul20:1521:45Kundalini Yoga mit Atma20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Yoga

06jul05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

06jul10:0011:30Kundalini Yoga mit Mônica Jai Gobinde10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

06jul16:3018:00Kundalini Yoga mit Simran Kaur16:30 - 18:00 Veranstaltungstyp:Yoga

06jul18:3020:00Kundalini Yoga für Einsteiger18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

07jul05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

07jul10:0011:30Kundalini Yoga für Frauen mit Luisa10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

07jul18:3020:00Kundalini Yoga mit Fabiola Guru Kirn Kaur18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

07jul20:1521:45Kundalini Yoga mit Kai20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Meditation,Yoga

08jul05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

08jul10:0011:30Kundalini Yoga mit Kerstin10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

08jul14:3016:00Kundalini Yoga auf dem Stuhl mit Nora Kirinsukh Kaur14:30 - 16:00 Veranstaltungstyp:Yoga

08jul16:3018:00Kundalini Yoga mit Indra Kaur16:30 - 18:00 Veranstaltungstyp:Yoga

08jul18:3020:00Kundalini Yoga mit Eva Siri Devta Kaur18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

08jul20:1521:45Kundalini Yoga mit Daniela Haridev Kaur20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Yoga

09jul05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

09jul10:0011:30Kundalini Yoga mit Mauricio10:00 - 11:30 Veranstaltungstyp:Yoga

09jul18:3020:00Yoga für die innere Stille mit Sat Sewak Singh18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

09jul20:1521:45Shakti Dance20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Yoga

10jul05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

11jul05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

12jul05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga

12jul18:3020:00Kundalini Yoga mit Gertrud Sandesh Kaur18:30 - 20:00 Veranstaltungstyp:Yoga

12jul20:1521:45Kundalini Yoga mit Atma20:15 - 21:45 Veranstaltungstyp:Yoga

13jul05:3008:00Sadhana05:30 - 08:00 Veranstaltungstyp:Sadhana,Yoga